Köpvillkor

När du handlar hos oss på Cards and More Sverige AB godkänner du våra köpvillkor. I följande avsnitt får du information om vilka regler som gäller när du handlar som företagskund genom E-Visitkort

Allmänna Villkor

Följande köpvillkor tillämpas vid köp av varor och tjänster genom Cards and More Sverige AB – (556699-4975), nedan kallat säljaren, och motparten är en näringsidkare, nedan kallat köparen.

Bolagsinformation

Cards and More Sverige AB Nastagatan 12 702 27 Örebro

Organisationsnummer: 556699-4975

Anbud och avtal om köp

Genom att köparen accepterar av säljaren angivet anbud ingås ett bindande avtal om köp där båda parterna förpliktigar sig att fullfölja köpet enligt nedan angivna villkor. Med undantag endast för avvikelser som säljaren preciserat i skrift. En genomförd beställning är förenad med betalningsskyldighet. Ångerrätt gäller ej, om ej annat överenskommits på förhand och preciserats skriftligen av säljaren.

Genom att ingå avtal om köp godkänner köparen till att namn och organisationsnummer samt kontaktuppgifter (telefonnummer, mejladress, adress) registreras i säljarens kundregister.

Slutfaktura med redovisad moms skickas till köparen efter leverans av samtliga varor på order.

Priser

Samtliga priser anges i svenska kronor ex. moms och frakt.

Andra beslutande avgifter från myndigheter kan komma att tillkomma, ex. tullavgifter, och betalas alltid av Köparen.

Vi förbehåller oss rätten att korrigera ev. felaktig prissättning, ex. vid eventuella valutakursförändringar.

Betalning

Vi erbjuder följande betalningsalternativ efter sedvanlig kreditprövning:

  • Faktura skickas efter leverans av varor. Om ej annat överenskommits skall betalning vara fullgjord inom 10 dagar från fakturadatum.
  • Vid inbetalning till Bankgiro skall ordernummer anges som referensnummer om ej annat angetts från säljaren.

Dröjsmålsränta debiteras vid försenad betalning enligt riksbankens referensränta med ett tillägg om 8 % i enlighet med 6 § räntelagen (1975:635).

Köparens betalningsansvar enligt träffat avtal får ej överlåtas utan säljarens skriftliga medgivande. Säljaren äger rätt att kräva förskottsbetalning, inskränka betalningsfristen eller påfordra omedelbar likvid för hela återstående fordran om detta motiveras av ändringar i köparens betalningsförmåga. Säljaren har rätt att hålla inne med säkerheten tills köparen erlagt slutlikvid. Försenas leveransen till följd av detta förlängs avtalad leveranstid i motsvarande grad. Omedelbart efter att säljaren mottagit slutlikvid skall säkerhet återställas till köparen.

Leveranstider

Leveranstiden är normalt 3-5 arbetsdagar.

Vi kommunicerar ungefärliga leveranstider, det innebär att leverans kan komma snabbare men även ta längre tid än uppskattat beroende på beställning.

Om köparen önskar göra ändringar i ursprunglig order berättigar det säljaren till skälig förlängning av leveranstiden.

Vi reserverar oss för eventuella förseningar i leveranser från våra leverantörer som vi inte kan råda över men vi kommer alltid att göra allt vi kan för att du som kund skall få dina varor inom den tidsperiod som önskas. Vid eventuell leveransförsening utanför säljarens kontroll påtager sig denne inga ekonomiska förpliktelser gentemot köparen.

Äganderättsförbehåll

Allt gods förblir säljarens egendom till dess full betalning erlagts. I händelse av återtagande avgör säljaren vilka delar av leveransen som kvarstår obetalda

Frakt & leverans

Möjliga fraktsätt och kostnader varierar beroende på orderns omfattning samt leveransadress.

Reklamation

Skulle en levererad vara visa sig ha ett fel som säljaren bär ansvar för skall köparen genast, inom 6 dagar, skriftligen avisera säljaren om felet. säljaren är sedan skyldig att snarast efter eget val åtgärda felet antingen genom att reparera felet eller ersätta varan. Säljaren har härutöver ingen skyldighet att lämna skadestånd eller på annat sätt ersätta köparen för kostnader som denne kan ha åsamkats genom felet. Levererad vara får ej returneras utan att detta i förväg har godkänts av säljaren.

Om du önskar reklamera en vara kontaktar du Tony@cardsandmore.se

För att underlätta handläggningen av ditt ärende ber vi dig skicka ordernummer, ditt namn samt kontaktuppgifter, vilken artikel det gäller, samt en kort beskrivning.

Force Majeure

Skulle leverans förhindras, försenas eller försvåras till följd av extraordinära omständigheter som ligger utom säljarens kontroll och som inte rimligen kunnat förutse eller övervinnas utan ekonomiska förluster, kan denne, utan skadeståndsplikt, förskjuta leveranstiden för del av eller hela leveransen. Alternativt frånträda avtalet helt eller delvis. Till sådana extraordinära omständigheter räknas bland annat naturkatastrof, strejk, krig, upplopp, blockad, ingrepp av offentlig myndighet, eldsvåda, explosion, bojkott samt andra force majeure-liknande omständigheter som påverkar förseningar hos leverantörer och/eller leverans.

Reservationer

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel i pris- och produktinformation eller i övrigt och förbehåller oss rätten att löpande ändra information och priser på samtliga varor i vårt sortiment och att i efterhand korrigera felaktig prissättning. Vi reserverar oss för prisjusteringar, slutförsäljning, lagerdifferenser, tekniska problem, ändringar av tekniska specifikationer och eventuella typografiska fel på vår hemsida eller i våra annonser.

Vi förbehåller oss rätten att annullera felaktiga beställningar. Samtliga kampanjer gäller så långt lagret räcker om inte annat är specificerat i beskrivningen.