Integritetspolicy

Syfte

Cards and More Sverige AB kommer hantera personuppgifter som tillhör våra kunder som skickar sina valda kontaktuppgifter till oss, vilket vi sedan programmerar in i deras E-Visitkort. Det övergripande syftet med hanteringen av personuppgifter är att kunna dela dessa digitalt när kunden för över data via NFC eller QR-kod från E-Visitkort till mottagarens mobiltelefon.

Målsättning

Vår målsättning är att du ska känna dig säker på att din personliga integritet respekteras och att dina personuppgifter behandlas korrekt. Vi tar ansvar för att personuppgifter som behandlas och lagras av Cards and More Sverige AB endast används för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst.

All behandling av personuppgifter inom Cards and More Sverige AB sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning, det vill säga dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 (GDPR).

Parter

I denna sekretesspolicy används följande terminologi:

  • Kunden – Cards and More Sverige ABs kund som använder E-Visitkort digitala visitkort.
  • Den registrerade – De personer vars personuppgifter vi hanterar i vårt system.
  • Cards and More Sverige AB – Cards and More Sverige AB med organisationsnummer 556699-4975.

Cards And More Sverige ABs behandling av personuppgifter – i rollen som personuppgiftsbiträde

Cards and More Sverige AB hanterar personuppgifter i rollen som personuppgiftsbiträde åt kunder som använder E-Visitkort. Hanteringen sker i enlighet med skriftliga avtal och instruktioner mellan Cards and More Sverige AB och kunden. När våra kunders anställda använder E-Visitkort är de personuppgiftsansvariga mot de användare de vill dela uppgifter med (den registrerade).

Cards And More Sverige ABs behandling av personuppgifter – i rollen som Personuppgiftsansvarig

Cards and More Sverige AB är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter som rör våra anställda, kunder, leverantörer och andra samarbetsparter som i någon form förser Cards and More Sverige AB med sina personuppgifter för normala affärsrelationer.

Tjänster

E-Visitkort är ett digitalt visitkort som vi programmerar med kontaktuppgifter digitalt, som kan sedan delas via NFC eller QR-kod till mottagarens mobiltelefon.

Varför behandlar vi personuppgifter?

Det grundläggande syftet med E-visitkort är att dela kontaktuppgifter digitalt via NFC eller QR-kod. För att göra detta måste uppgifterna lagras och hämtas vid varje skanning. Vi behandlar personuppgifter gällande den registrerade för att kunna dela uppgifterna när den registrerade väljer att ”skanna” sitt E-Visitkort mot mottagarens mobiltelefon.

Vilka typer av personuppgifter behandlar vi?

I tjänsten E-Visitkort behandlar vi alla personuppgifter som den registrerade har delat med oss och fyllt i i dokumentet ”Beställningsunderlag E-visitkort”, oftast brukar det vara för- och efternamn, mobilnummer, e-post, arbetsadress, bild samt länkar till företagets hemsida. När det gäller kunder och leverantörer är det i huvudsak namn, e-post och telefonnummer samt kontaktuppgifter till företaget som vi behandla

Hur länge lagrar vi personuppgifter?

Det är våra kunder som bestämmer hur länge de vill använda E-Visitkort. Detta regleras i skriftliga avtal mellan oss och våra kunder. Andra personuppgifter som lämnas till Cards and More Sverige AB, till exempel kontaktpersoner i kundavtal, personuppgifter som lämnas vid beställningar, vid supportärenden, vid affärsmöten (till exempel visitkort) eller anställdas uppgifter lagras i våra system så länge det finns en affärsrelation. Vi gör detta för att säkerställa god kundservice, korrekt fakturahantering och för att uppfylla våra myndigheters krav. Vi har även en rutin som innebär att vi årsvis kontrollerar att inga personuppgifter lagras felaktigt. Vid en avslutad relation förbehåller sig Cards and More Sverige AB rätt att radera personuppgifterna eller anonymisera dem.

Cookies och hur vi använder dem

Vi använder inte cookies på vår hemsida för att samla in information eller spåra användares aktiviteter. Vi fokuserar på att säkerställa din integritet och behandla endast de personuppgifter som är nödvändiga för våra tjänster.

Vilka delar vi personuppgifter med?

Cards and More Sverige AB lämnar aldrig ut dina personuppgifter till någon tredje part för marknadsföring eller reklamutskick. Personuppgifter som behandlas i tjänsten Cards and More lagras av Cards and More Sverige AB på kundens begäran och lämnas endast ut till berörd kund, enligt ett särskilt skyddat förfarande för att säkerställa den registrerades integritet.

Vilka rättigheter har du?

Den registrerade äger rätten att en gång per år, kostnadsfritt, begära ett registerutdrag hos den personuppgiftsansvarige, för att kunna kontrollera om och vilken information som finns registrerad, och vid behov rätta eller radera informationen.

Kontaktinformation

Om du har frågor rörande hur Cards and More hanterar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss via e-post på tony@cardsandmore.se.